Unionen / Repræsentantskabet

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Dansk Minigolf Unions højeste myndighed, og kun det kan vedtage ændringer i Dansk Minigolf Unions love, reglementer og spilleregler.

Repræsentantskabet består af Dansk Minigolf Unions bestyrelse, lokalunionernes repræsentanter og repræsentanter for foreningerne

Repræsentantskabet består af:
Bestyrelsens medlemmer
1 repræsentant pr lokalunion
0 – 25 indberettede medlemmer
26 - 75 indberettede medlemmer
76 – 150 indberettede medlemmer
151 (plus) indberettede medlemmer

Med følgende antal stemmer:
1 stemme hver 
1 stemme hver
1 stemme
2 stemmer i alt
3 stemmer i alt
4 stemmer i alt 

Bestyrelsesmedlemmerne og stemmeberettigede repræsentanter har hver en stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

Antallet af indberettede medlemmer for året før er grundlaget for foreningernes stemmetal.

Foreningsrepræsentanterne skal være medlem af de foreninger for hvilke, de giver møde.

Medlemmer af Dansk Minigolf Unions bestyrelse kan ikke møde som foreningsrepræsentanter.

Alle medlemmer af foreninger under Dansk Minigolf Union har ret til med taleret, men uden stemmeret, at deltage i Dansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøder. Desuden kan Dansk Minigolf Unions bestyrelse invitere andre personer til at overvære repræsentantskabsmødet og bestemme deres eventuelle beføjelser.

Det ordinære repræsentantskabsmøde træder sammen en lørdag i februar måned. Det kan ekstraordinært sammenkaldes af bestyrelsen og skal sammenkaldes på skriftlig begæring af 1/3 af de under DMgU stående foreninger med opgivelse af forhandlingsemne.

Bestyrelsen skal i så fald indkalde til møde med 3 ugers varsel, senest 14 dage efter begæringens modtagelse.

Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes med 6 ugers skriftlig varsel.

Afgørelser på repræsentantskabsmødet træffes med simpelt flertal, dog kræves der til lovændringer 2/3-majoritet. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men denne skal være skriftlig, såfremt 2 stemmeberettigede repræsentanter forlanger dette. I tilfælde af stemmelighed skal dirigenten foranstalte ny afstemning, og såfremt der herefter er stemmelighed, er forslaget bortfaldet.

Kørselsgodtgørelse:

Ved deltagelse på repræsentantskabsmøder kan man få godtgørelse for kørsel. Download skemaet her, udfyld det og send til regnskab@minigolf.dk.

Mødemateriale til
Repræsentantskabsmøder 

Referater fra
Repræsentantskabsmøder 

 
 
 
Dansk Minigolf Union | Stadionvej 50D, 5200 Odense  | Tlf.: 20203484