Unionen / Udvalg og tillidsposter / Appeludvalg

Appeludvalg

Dansk Minigolf Unions Appeludvalg 

Appeludvalget vælges af repræsentantskabet. Der vælges mindst tre og højst fem medlemmer, der alle skal have erfaring med juridisk sagsbehandling. Medlemmerne vælges efter tur for tre år ad gangen.
 
Foruden de ovenfor nævnte medlemmer vælges fire rådgivere med særlig idrætslig
indsigt, der kan bistå appeludvalget ved sagens behandling. Rådgiverne vælges efter tur for to år ad gangen – to vælges på lige år, to vælges på ulige år. Rådgiverne har ikke stemmeret i forbindelse med sagens afgørelse. Rådgiverne må ikke være medlem af samme forening og ej heller af unionens bestyrelse.

Appeludvalget vælger selv sin formand og en eller flere stedfortrædende formænd.

Efter en sags modtagelse afgør formanden eller den stedfortrædende formand i sagen, hvor mange medlemmer af appeludvalget, der skal deltage i sagens behandling. Dog skal der deltage mindst tre medlemmer. Herudover bistås appeludvalget af mindst én af de valgte rådgivere med idrætslig indsigt, hvorom beslutning tilsvarende træffes af formanden eller den stedfortrædende formand i sagen.

Appeludvalget træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller den stedfortrædende formands stemme afgørende.

 Appeludvalgets opgaver er som DMgU’s højeste dømmende instans:

 a. at behandle og afgøre alle sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af DMgU’s love, regler, reglementer, bestemmelser m.v. om usportslig eller usømmelig adfærd.

 b. at træffe afgørelse i sager vedrørende bestyrelsens fortolkning af DMgU’s love og bestemmelser, dog kun hvis der indgives klage herom.

c. at tilbyde mægling (mediation) i sager som egner sig dertil og hvor begge parter acceptererdenne mægling.

Klageberettigede er DMgU, DMgU’s medlemsforeninger, lokalunioner eller medlemmer af DMgU’s medlemsforeninger.

Enhver sag skal være behandlet af DMgU’s bestyrelse, inden sagen kan indankes for Appeludvalget til behandling.

Appeludvalget kan afvise behandling af en sag, der efter DMgU’s love og bestemmelser forudsættes at være endelig afgjort ved den afgørelse, der er truffet i en tidligere instans, eller som bør afgøres udenfor Appeludvalget. Appeludvalget kan endvidere afvise behandling af en sag, hvor udvalget skal fungere som voldgiftsret og afgøre tvistigheder mellem DMgU, lokalunioner og medlemsforeninger. Sager af denne karakter henvises til ’Idrættens Voldgift’ i Danmarks Idræts-Forbund.

Indbringelse for Appeludvalget skal ske inden 4 uger efter, at forholdet er begået eller parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over.

Appeludvalgets møder er offentlige, med mindre udvalget selv eller efter begæring fra én af parterne måtte beslutte, at mødet skal foregå for lukkede døre. Såfremt behandlingen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning om referatforbud og/eller navneforbud. Møderne indkaldes af formanden for Appeludvalget og afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Udvalget er beslutningsdygtigt, når minimum 2 medlemmer af udvalget deltager i afstemningen.

I enhver sag skal parterne have lejlighed til mundtligt at fremkomme med bemærkninger til sagens behandling, forinden udvalget træffer sin afgørelse. Såfremt Appeludvalget mener, at sagen kan afgøres på de skriftlige grundlag, kan dette ske, hvis parterne ikke modsætter sig skriftlig behandling. Alle afgørelser skal være begrundede og skal underskrives af de tilstedeværende medlemmer af Appeludvalget.

Afgørelser, der er truffet af Appeludvalget, kan indbringes for DIF’s Appeludvalg inden for 4 uger efter, at parterne er gjort bekendt med afgørelsen. Parterne skal i forbindelse med afgørelsen gøres opmærksom på ankemuligheden. Anke til DIF’s Appeludvalg har ikke opsættende virkning. Appeludvalget kan dog beslutte, at en sags anke til DIF’s Appeludvalg har opsættende virkning. Såfremt afgørelsen ikke er indanket til DIF’s Appeludvalg, betragtes afgørelsen som endelig.

Under ganske særlige omstændigheder kan Appeludvalget genoptage behandlingen af en tidligere afgjort sag, såfremt der fremkommer nye oplysninger i sagen af væsentlig betydning.

 Udvalget fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Kontakt Appeludvalget her: appel@minigolf.dk

Den Juridiske enhed

Birka Wendy Nielsen (valgt for tre år i 2018)

Nicolas Symes (valgt for tre år i 2017)

Caroline Smith (valgt for tre år i 2018)

Mette Meldgaard (valgt for to år i 2017)


Rådgivere med idrætslig indsigt

Jannick Skov, Gladsaxe Minigolf Klub (Valgt for 2 år i 2022)
 
Simon Junker, Odense Minigolf Club (Valgt for 2 år i 2022)
 
Carsten Berg, Silkeborg IF (Valgt for 2 år i 2022)
 
 
Foto fra minigolflivet
 
Foto fra minigolflivet
 
Foto fra minigolflivet
 
 "For mig er minigolf lige dele socialt og sportsligt. Sporten bliver ved med at udfordre mig, og jeg møder en masse forskellige mennesker. Det er nemt og fleksibelt – og der er altid tid til lige at gå en runde!"

Ulla Jørgensen, Formand Randers Minigolf Klub
 
Følg os på Facebook
 
 
Dansk Minigolf Union | Stadionvej 50D, 5200 Odense  | Tlf.: 20203484